Gửi tin nhắn SMS hàng loạt

Trong phần Gửi tin nhắn của hệ thống trên trình duyệt, khi kéo xuống dưới bạn sẽ thấy chức năng gửi tin nhắn hàng loạt theo dữ liệu file Excel.

Giao diện mục gửi tin hàng loạt như sau:

Mục Thiết bị cho phép bạn chọn Thiết bị hoặc Sim sẽ thực hiện gửi tin nhắn. Nếu bạn kết nối nhiều điện thoại vào hệ thống và chọn nhiều điện thoại, hệ thống sẽ tự động phân chia gửi tin cho tất cả các sim và các điện thoại được chọn.

Mục Lịch gửi cho phép bạn lên lịch để gửi tin nhắn. Để thực hiện đúng phần lên lịch, bạn phải đảm bảo múi giờ bạn cài đặt cho Tài khoản (trong trang Tài khoản) và múi giờ cài đặt trên các điện thoại kết nối vào hệ thống phải đồng nhất với nhau.

Tiếp theo, các bạn cần upload file Excel đã chứa dữ liệu để có thể gửi tin nhắn. Các bạn tải file mẫu về và nhập số điện thoại ở mục Mobile Number, mục Message (Tin nhắn) không bắt buộc.

Tin nhắn: Mục này nếu bạn không nhập gì thì hệ thống sẽ gửi đi nội dung trong cột Message ở file Excel. Nếu bạn nhập nội dung ở mục này, hệ thống sẽ bỏ qua nội dung tin nhắn trong file Excel.

Để có thể tùy biến nội dung tin nhắn, các bạn có thể thêm cú pháp %col-<stt_cột>% trong nội dung tin nhắn. Ví dụ như chúng ta có bảng Excel như sau:

Chúng ta có thể tùy biến nội dung tin nhắn như sau:

Xin chao %col-2%, cam on ban da mua hang voi so tien la %col-3% tai shop ABC, chung toi gui ban Coupon.

Khi đó, hệ thống sẽ lắp dữ liệu tương ứng vào tin nhắn được gửi đi, ví dụ:

Xin chao Nam, cam on ban da mua hang voi so tien la 1000000 tại shop ABC, chung toi gui ban Coupon...

Sau khi đã thiết lập chiến dịch gửi tin hàng loạt, các bạn chọn Gửi để tiến hành.

Last updated