Cài đặt Chatbot gửi tin SMS thông qua API

Giả sử ta có kịch bản: Khách hàng đăng ký thông tin trong chatbot → chatbot gửi mã coupon đến số điện thoại bằng chính sim đang lắp trên điện thoại có cài ứng dụng SMS Gateway.

 • Truy cập mục API - Smax.Bot → đến phần Tạo link mẫu

 • Nếu bạn muốn hệ thống tự chọn ngẫu nhiên thiết bị và sim để gửi sms thì có thể copy link nhanh có sẵn.

 • Nếu bạn cần chọn riêng thiết bị / sim sẽ gửi tin thì nhập các dữ liệu mẫu và bấm nút Tạo Link mẫu. Lúc này chú ý đoạn cuối cùng của link có tham số: &devices=XX

 • Như vậy link API mẫu của bạn sẽ có dạng: https://sms.quanchatbot.com/services/send.php?key=AAAA&number=BBBB&message=CCCC&devices=XX

  • AAAA: API Key

  • BBBB: Số điện thoại người nhận SMS

  • CCCC: Nội dung SMS sẽ gửi

  • XX: Mã thiết bị / sim sẽ được chọn để gửi SMS

Bước 2: Xây dựng kịch bản chatbot xin điện thoại và gửi coupon qua SMS

 • Tạo 1 block có sử dụng User Input để xin số điện thoại khách hàng lưu vào {{phone}}

 • Thêm thẻ Set Attributes để tạo attribute {{sms}} là nội dung SMS sẽ gửi.

 • Dùng JSON API đã chuẩn bị ở bước 1 để gửi SMS với:

  • BBBB sẽ là attribute {{phone}}

  • CCCC sẽ là attribute {{sms}}

Last updated